Již 10 let zkušeností
  +420 777 328 274     anna.lukacova@eduprojekt.cz

REFERENCE

Organizace Název projektu

Základní škola Eduard Podpora vzdělávání v ZŠ Eduard
více informací zde

OP VVV 2020

 • Projekt přispívá k rozvoji spolupráce základní školy s rodiči, projektového vyučování, odpoledního klubu pro žáky i sdílení zkušeností s pedagogy z jiných škol.

T- Group Dance Studio, z. s. Pravidelné volnočasové aktivity pro děti a mládež
více informací zde

Město Brno - Volnočasové aktivity dětí a mládeže 2020

 • Cílem projektu je umělecký a pohybový rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím různých tanečních žánrů, zejména stepu. Díky tomuto projektu budou realizovány dlouhodobé, pravidelné pohybové aktivity pro děti a mládež v roce 2020.

Machanka z.s. Dětská skupina Machanka
více informací zde

OP Zaměstnanost 2019

 • Vybudování a provoz dětské skupiny pro 12 dětí v městské části Brno-Žebětín.

ZUŠ Vranovská, Brno ZUŠ Vranovská - Šablony II
více informací zde

OP VVV 2019

 • Projekt je zaměřen převážně na další vzdělávání pedagogických pracovníků (cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj aj.), tandemovou výuku a realizaci komunitně osvětových setkávání.

Tulipánek Litomyšl, z. s. Provoz Dětské skupiny Tulipánek Litomyšl
více informací zde

OP Zaměstnanost 2019

 • Provozování dětské skupiny v Litomyšli s kapacitou 12 dětí po dobu 30 měsíců.

Na Slunci, z. s. Dětský klub Skok
více informací zde

MAS Boskovicko PLUS 2018

 • Projekt umožňuje slaďování pracovního a rodinného života rodičům žáků prvního stupně základních škol - nabízí péči o děti formou dětského klubu a příměstských táborů.

W alternativa, z. s. Klub Ouk
více informací zde

OP Zaměstnanost 2017

 • Projekt pomáhá rodičům malých dětí sladit jejich pracovní a rodinný život - nabízí jim služby péče o děti formou dětského klubu a příměstských táborů pro děti z 1. stupně základní školy.

LAUFEN CZ s.r.o. Vzdělávací centrum Laufen - adaptace jižních etáží
více informací zde

IROP 2017

 • Rekonstrukce, vybavení a bezbariérové zpřístupnění jednoho patra budovy v prostorách keramické továrny Laufen Znojmo za účelem vybudování vzdělávacího centra. Centrum bude sloužit celoživotnímu vzdělávání dospělých a zájmovému vzdělávání žáků ZŠ a SŠ.

Středisko volného času Ivančice, p. o. Příměstské tábory s Horizontem
více informací zde

MAS Brána Brněnska 2017

 • Projekt je určen rodičům dětí předškolního a mladšího školního věku. Obsahem projektu je realizace příměstských táborů v Ivančicích, Dolních Kounicích a Nových Bránicích.

Komunitní centrum Korálky, z. s. Dětský klub Korálky
více informací zde

OP Zaměstnanost 2017

 • Projekt Cílem projektu je umožnit slaďování pracovního a rodinného života rodičům žáků 1. stupně ZŠ ve Slavkově u Brna. Během školního roku probíhá péče o děti formou dětského klubu a o letních prázdninách jsou organizovány příměstské tábory.

Studujte.cz, o.p.s. Mladý občan.cz
více informací zde

OP PPR 2017

 • Projekt je realizován v rámci tématu "Rozvíjení kompetencí žáků pro posílení inkluze ve vzdělávacích programech škol". Jednotlivé klíčové aktivity projektu se zaměřují na vytvoření a realizaci vzdělávacích programů pro žáky ZŠ, poradenství pro žákovské parlamenty při ZŠ a evaluaci.

Soukromá ZUŠ R+P Bartůňkových, v.o.s. Účast žáků na Mistrovství ČR a Mistrovství Evropy ve stepu
více informací zde

Jihomoravský kraj - kultura a památková péče 2017

 • Podpora účasti žáků školy na Mistrovství ČR ve stepu a Mistrovství Evropy ve stepu v roce 2017. Prezentování 32 choreografií v kategoriích sólo, duo, trio, malé skupiny a formace.

Podkovářská škola s.r.o. Innovation of Curriculum for Vocational Course Farrier Specialist
více informací zde

Erasmus+ Strategická partnerství 2017

 • Díky projektu bude inovován studijní plán kurzu Podkovář specialista, vytvořeny nové studijní materiály a elektronická platforma pro dlouhodobou spolupráci, bude realizováno vzdělávání pedagogů a nákup vybavení nezbytného pro kvalitní výuku. Po absolvování kurzu budou absolventi připraveni na složení nejvyšší kvalifikační zkoušky v podkovářském oboru.

pumelice s.r.o. #MÚZIK
více informací zde

Ministerstvo kultury - alternativní hudba 2017

 • Prezentace současného audio-vizuálního umění, které lze zařadit do skupin subkultur/counterculture. Podpora nových interdisciplinárních hudebních projektů, které při své realizaci významným způsobem spolupracují s dalšími obory, zejména z oblasti technologií.

I. ZŠ Zruč nad Sázavou Otevíráme se světu
více informací zde

Erasmus+ školní vzdělávání 2016

 • Zvýšení kompetencí 5 učitelů cizích jazyků z I. Základní školy Zruč nad Sázavou prostřednictvím metodických kurzů, job-shadowing a teaching assignment.

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno-Vrapice Správná cesta
více informací zde

OP Zaměstnanost 2016

 • Projekt je zaměřen na aktivizaci a zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce. Cílová skupina ze Středočeského kraje získá podporu formou poradenství, rozvoje základních kompetencí, motivačního kurzu, rekvalifikačních kurzů a zprostředkování zaměstnání.

Zdeňka Švehlová Miniškolka Ententýky
více informací zde

OP Zaměstnanost 2016

 • Provozování zařízení péče o děti předškolního věku v Brně. Miniškolka má kapacitu 12 míst a je určena pro veřejnost.

Generace Care z.ú. Generace - podpora pečujících rodin
více informací zde

OP Zaměstnanost 2015

 • Projekt je určen neformálním pečovatelům z Jihomoravského kraje, kteří získají podporu formou poradenství, klubu neformálních pečovatelů a vzdělávacích seminářů.

Standard island Showcase Festival
více informací zde

EHP fondy 2015

 • V rámci projektu bude zorganizován showcase festival, jehož cílem je představit veřejnosti tvorbu současných špičkových evropských hudebníků, jejichž tvorba stojí mimo hlavní proud.

Via Lucis Praha, o.p.s. S námi máte šanci na trhu práce
více informací zde

OPPA 2014

 • Projekt prostřednictvím komplexního programu přispívá k začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce. Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením ve věku 18-64 let, které díky projektu získají pracovní diagnostiku, individuální a skupinové poradenství, odborný vzdělávací kurz i pracovní uplatnění.

Miret, z. s. Mezinárodní romský hudební festival Romale
více informací zde

EHP fondy 2014

 • Hlavní náplní projektu je organizace čtyřdenního mezinárodního romského hudebního festivalu, který široké veřejnosti představí bohatost romské kultury v návaznosti na romskou historii a tradice.

Nadační fond Modrý hroch S Modrým hrochem bez úrazu
více informací zde

Norské fondy 2014

 • Pprojekt je zaměřen na cílovou skupinu dětí a rodičů navštěvujících neškolská zařízení péče o děti. Cílem projektu je přispět ke snížení výskytu dětských úrazů, a to díky třem nově vytvořeným programům primární prevence. Projekt je realizován v partnerství s organizací Norwegian Safety Forum.

REKVAL, s.r.o. Každý má šanci na nový začátek
více informací zde

OP LZZ 2014

 • Hlavním cílem projektu je přispět k posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením z Moravskoslezského kraje. Cílovými skupinami projektu jsou osoby do 25 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace a fyzické osoby starší 50 let s nízkým vzděláním, zdravotním postižením nebo dlouhodobě nezaměstnané.

AMYGDALA SOCIAL, s.r.o. AMYGDALA SOCIAL - podnikáme a pomáháme v JMK
více informací zde

OP LZZ 2013

 • Obsahem projektu je založení sociálního podniku a provozování sociálně podnikatelských aktivit v Jihomoravském kraji. Cílovými skupinami jsou osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby se zdravotním postižením. V rámci projektu budou pro tyto osoby vytvořena čtyři nová pracovní místa.

MÝVAL ZLÍN, spol. s r.o. Odborné vzdělávání - budoucnost pro zaměstnance a firmu
více informací zde

OP LZZ 2012

 • Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti žadatele a adaptability jeho zaměstnanců prostřednictvím odborného vzdělávání. Cílovou skupinou projektu jsou všichni zaměstnanci žadatele - pracovníci provozu a pracovníci managementu.

Cesta pro děti Komplexní podpora SVČ rodičů s malými dětmi
více informací zde

OP LZZ 2012

 • Projekt přispívá ke slaďování pracovního a rodinného života v Jihomoravském kraji. Projekt nabízí cílovým skupinám možnost realizovat svou samostatnou výdělečnou činnost ve sdílené řemeslné dílně, účastnit se podpůrných programů (vzdělávání, mentoring, sdílení zkušeností) a současně využívat doprovodné opatření - služby péče o děti.

KING STYLE s.r.o. Tvorba vzdělávacích programů pro chůvy ve vazbě na NSK
více informací zde

OP VK 2012

 • Hlavním cílem projektu je přispět k rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji vytvořením a pilotním ověřením 6 vzdělávacích programů. Budou vytvořeny dva vzdělávací programy ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací a 4 navazující, specializační vzdělávací programy.

Malý svět s.r.o. Malý svět pro všechny
více informací zde

OP LZZ 2012

 • Cílem projektu je založit a provozovat sociálně podnikatelské aktivity, které budou současně dosahovat zisku a naplňovat obecně prospěšné cíle. Cílovými skupinami projektu jsou osoby se zdravotním postižením a osoby dlouhodobě nezaměstnané. V sociálním podniku bude vytvořeno 5 pracovních míst a zaměstnancům bude poskytována pracovní a psychosociální podpora.

CISTRONICA, a.s. Inovativní vzděl. programy pro farmaceutické pracovníky
více informací zde

OP VK 2012

 • Projekt přispívá k rozšíření, prohloubení a zvýšení kvality nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji - farmaceuty a farmaceutické asistenty. Hlavním cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit 10 inovativních vzdělávacích programů.

GARANCE BRNO, spol. s r.o. Tvorba vzděl. programů pro prádelenství a čistírenství
více informací zde

OP VK 2012

 • Projekt přispívá k prohloubení a zvýšení rozsahu nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji. Hlavním cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit 11 vzdělávacích programů z oboru prádelenství a čistírenství, z toho 10 ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací.

Integrovaná střední škola polygrafická v Brně Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku
více informací zde

OP VK 2011

 • Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku ve škole a zvýšit uplatnění žáků školy na trhu práce pomocí těchto klíčových aktivit:
  - vybudování nové laboratoře analýzy materiálů a kontroly kvality tisku a její metodické provázání s výukou
  - inovace výuky prostřednictvím absolvovaných seminářů, kurzů a workshopů pro žáky i pedagogy ISŠP
  - organizování aktivit umožňujících provázat budoucí zaměstnavatele s absolventy 
  - popularizace oboru polygrafie u žáků základních škol

Občanské sdružení Edukana Další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
více informací zde

OP VK 2011

 • V rámci projektu bude vytvořeno a pilotně ověřeno 12 prezenčních a 12 e-learningových vzdělávacích programů pro účastníky dalšího vzdělávání z Moravskoslezského kraje. Cílovými skupinami projektu jsou nelékařští zdravotničtí pracovníci.

Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy Přechod na komplexní multimediální výuku
více informací zde

OP VK 2011

 • Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění výuky prostřednictvím implementace multimediálních materiálů do výuky. Tyto nástroje budou rozšířeny o další aktivity, jako je multimediální maturita a volitelný novinářský kroužek. Multimediální výukové materiály budou využívány při výuce a budou rovněž k dispozici v rámci školního informačního systému k domácí přípravě. Pedagogové klatovského gymnázia budou vyškoleni pro samostatné vytváření materiálů.

EMILY club s.r.o. Rovné příležitosti pro děti z dětských domovů
více informací zde

OP VK 2011

 • Jednotlivé klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na oblast kariérového poradenství, výuky angličtiny, společenského chování, environmentální a sociální výchovy. Cílovou skupinou projektu jsou děti s nařízenou ústavní výchovou plnící povinnou školní docházku (6-15 let) z dětských domovů v Jihomoravském kraji.

Lexik, s.r.o. Mediální komunikace jako odborná kompetence
více informací zde

OP VK 2011

 • Tvorba a pilotní ověření 4 vzdělávacích programů zaměřených na různé oblasti mediální komunikace. Cílovými skupinami projektu jsou účastníci dalšího vzdělávání ze Středočeského kraje - zaměstnanci obecních úřadů, kulturních organizací a zařízení sociálních služeb.

ZŠ Ivančická, Moravský Krumlov Zkvalitnění vzdělávání žáků se SVP na ZŠ Ivančická
více informací zde

OP VK 2011

 • Projekt zajistí zkvalitnění výuky žákům se speciálními vzdělávácími potřebami, kteří navštěvují ZŠ Ivančická. Projekt umožní cílové skupině i přes jejich handicap výrazný pokrok v jejich vzdělávací dráze a vytvoří kvalitní základ pro jejich budoucí dráhu profesní. Projekt naplňuje myšlenku ŠVP ZŠ Ivančická - Škola pro život, kde je stanovena priorita školy ve vzdělávání všech dětí, zdravých i handicapovaných "pod jednou střechou" a snaha o vytvoření dobře fungujícího inkluzivního prostředí.

Dětský domov se školou, ZŠ a školní jídelna, Jihlava Podpora sociálních kompetencí a udržení vzdělávací dráhy
více informací zde

OP VK 2011

 • Projekt je zaměřen na sociální integraci dětí z DDSŠ Jihlava a jejich podporu při volbě a udržení vzdělávací dráhy. Těchto cílů bude dosaženo účastí na vzdělávacích a outdoorových pobytech, na společenských aktivitách, aktivním zjišťováním informací o možné vzdělávací dráze a konzultacemi s etopedem.

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zemědělství
více informací zde

OP VK 2010

 • Obsahem projektu je tvorba čtyř vzdělávacích programů zaměřených na oblast zemědělství pro účastníky dalšího vzdělávání z Pardubického kraje. Jednotlivé klíčové aktivity projektu směřují k proškolení lektorů, technickému zajištění vzdělávacích programů (ICT, e-learning, odborné pomůcky apod.), tvorbě vzdělávacích programů včetně vzdělávacích materiálů a k pilotnímu ověřování těchto vzdělávacích programů.

Y Soft Corporation, a.s Posílení konkurenceschopnosti společnosti Y Soft
více informací zde

OP LZZ 2010

 • Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti Y Soft a na vytvoření stabilního a funkčního podnikového vzdělávacího systému. Jedná se o odborné technologické specifické vzdělávání  (školení, e-learningové kurzy, stáže), které je dále doplněno o obecné vzdělávání.

LIANA, nezisková společnost Nebojte se rovných příležitostí
více informací zde

OP LZZ 2010

 • Projekt směřuje k motivaci zaměstnavatelů v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života. Podnikům a územně samosprávným celkům z Jihomoravského kraje nabízíme provedení genderového auditu, vzdělávání a odborné konzultace.

Veselý čertík, o.s. Maminky, nebojte se podnikání!
více informací zde

OP VK 2010

 • Projekt si klade za cíl umožnit rodičům na mateřské a rodičovské dovolené vzdělávat se a navracet se zpět na trh práce. V rámci projektu mohou rodiče kromě jiného získat takový typ vzdělání, který jim umožní založení si vlastního podnikání na základě živnostenského listu.

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Finanční gramotnost - nová kompetence našich žáků
více informací zde

OP VK 2010

 • Projekt přispívá ke zvyšování kvality výuky finanční gramotnosti na střední škole v Moravských Budějovicích. V rámci projektu bude implementována finanční gramotnost do ŠVP,  vytvořeny nové metodické materiály a proškoleni učitelé. Projekt je realizován v partnerství se dvěma dalšími organizacemi.

G U A R D 7 , v.o.s. Koordinátor BOZP a PO
více informací zde

OP VK 2009

 • Obsahem projektu je příprava vzdělávacího programu pro zaměstnance firem, kteří si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci a uplatnění na trhu práce v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Projekt je realizován pro cílovou skupinu v Pardubickém kraji.

Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s. Moderní trendy a aplikace e-learningu do výuky AJ
více informací zde

OP VK 2009

 • Projekt si klade za cíl zkvalitnit výuku angličtiny prostřednictvím používání interaktivních učebnic a výukových materiálů vytvořených na míru studentům. Samotná výuka bude obohacena o zahraniční spolupráci s partnerskými školami, organizaci divadelních představení a blokovou výuku anglického jazyka vedenou zahraničními lektrory. Jedním z cílů je také uspořádání pěti seminářů pro učitele angličtiny z kraje Vysočina.

ZŠ Smíškova, Tišnov Centrum Korálek
více informací zde

OP VK 2009

 • Hlavním cílem projektu je vytvoření bezbariérového Centra Korálek, které by sdružovalo odbornou pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům a pracovníkům školy.

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Modernizace výuky technických oborů a provázání s praxí
více informací zde

OP VK 2009

 • Cílem projektu je zlepšení kvality výuky technických oborů. Cíle bude dosaženo těsnějším provázáním výuky s praxí - žáci i pedagogové se zúčastní exkurzí a kurzů pořádaných přímo výrobci (celkem 62 akcí). Dále budou zlepšeny podmínky výuky - novými vyučovacími pomůckami bude vybavena aula a odborné učebny. Vznikne také několik elektronických materiálů.

Soukromá MŠ, ZŠ a SŠ Slunce, o.p.s. Vzděláváním k vyšší profesionalitě
více informací zde

OP VK 2009

 • Smyslem projektu je zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Středočeského kraje v oblasti speciální pedagogiky. Proškoleno bude 90 pedagogických pracovníků

Základní škola speciální Diakonie ČCE Čáslav Pracovní a výtvarná výchova na Základní škole speciální
více informací zde

OP VK 2009

 • Obsahem projektu je příprava pracovních listů pro žáky a metodických příruček pro učitele základních speciálních škol, kteří pracují s žáky s mentálním a kombinovaným postižením. V rámci projektu budou proškoleni učitelé z organizace žadatele a rovněž několik učitelů z dalších speciálních škol ve Středočeském kraji.

Střední škola gastronomická, s.r.o. Moderní gastronomické trendy ve výuce
více informací zde

OP VK 2009

 • Projekt přispívá k modernizaci odborného kurikula na Střední škole gastronomické zařazením nejaktuálnějších poznatků z barmanské a sommelierské praxe do obsahu výuky. Součástí projektu je vytvoření kompletního metodického zázemí pro výuku barmanství a somelierství – příprava metodických materiálů, učebních textů a didaktických pomůcek, vzdělávání pedagogů a aplikace zážitkové pedagogiky.

Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Vzděl. program pro střední řídící pracovníky ve školství
více informací zde

OP VK 2008

 • Cílem projektu je realizovat vzdělávací program pro střední řídící pracovníky ve školách, který bude zaměřen na oblast školského managementu, zejména na budování týmu, styly vedení, motivaci, hodnocení a odměňování podřízených, delegování úkolů a další manažerské dovednosti. Vzdělávací program bude kombinovat e-learningovou a prezenční výuku. Vzdělávací program bude využívat převážně aktivní výukové formy a vychází z konkrétních potřeb cílové skupiny.

SOŠ a SOU André Citroëna, Boskovice Zvyšování kvality výuky AJ technických oborů
více informací zde

OP VK 2008

 • Cílem projektu je komplexní podpora výuky anglického jazyka a posílení komunikativních kompetencí žáků technických oborů. Součástí projektu je inovace Školního vzdělávacího programu v oblasti výuky anglického jazyka, vybudování nového jazykového centra na škole, začlenění rodilého mluvčího do výuky anglického jazyka a vytvoření portálu, textů a slovníku pro výuku odborné angličtiny.

agentura Motiv P s.r.o. Učit se praxí
více informací zde

OP RLZ 2005

 • Projekt nabízí cílové skupině zaměstnavatelů - malým a středním podnikům z Jihomoravského kraje - zpracování a podporu při aplikaci kompetenčního modelu firmy. Projekt je zaměřen na implementaci koncepčního řízení lidských zdrojů v podnicích a posílení jejich konkurenceschopnosti.

agentura Motiv P s.r.o. Nová šance
více informací zde

OP RLZ 2005

 • Projekt je určen osobám dlouhodobě nezaměstnaným, starším 45 let. Komplexní program je postaven na diagnostických, motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivitách. Hlavním cílem projektu je získání kompetencí klíčových pro uplatnění na trhu práce a pracovního uplatnění pro účastníky projektu.

 


Naši významní klienti:

logo4.pnglogo3.pnglogo1.pnglogo2.png

logo-ysoft.pnglogo-polygraf.pnglogo-lexik.pnglogo-diakonie.png