Již 10 let zkušeností
  +420 777 328 274     anna.lukacova@eduprojekt.cz

Více aktualit

18.10.2021 – Začátkem října schválila vláda programové dokumenty OP Životní prostředí, Zaměstnanost plus, Jan Amos Komenský, Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a Technická pomoc pro období 2021-2027.

10.9.2021 - Blíží se termíny pro podávání žádostí o dotace na rok 2022 z rozpočtu města Brna. Projekty v oblasti kultury je nutné předložit do 30.9.2021, projekty v oblasti sportu, volnočasových aktivit, národnostních menšin, zdraví, životního prostředí apod. do 31.10.2021.

5.8.2021 – Do 31.8.2021 je možné předkládat projekty do výzvy Fondů EHP zaměřené na profesionální současné umění - divadlo, tanec a pohybové umění, současný cirkus, klasická  a  současná  hudba,  výtvarné  umění  vč.  nových  médií,  architektura,  design, umělecká řemesla, literatura. Alokace výzvy je téměř 80 mil. Kč a poskytnutý grant může činit až 90% celkových výdajů projektu.

3.6.2021 – Již jen do 29.6.2021 mohou mateřské a základní školy předkládat žádosti do výzvy OP VVV Šablony III.

20.4.2021 – V Programu Zdraví Fondů EHP jsou aktuálně vyhlášeny 3 výzvy zaměřené na podporu pacientských organizací, prevenci duševního onemocnění u dětí a péči o pacienty s demencí.

31.3.2021 – MŠMT vypsalo výzvu Letní kempy 2021. Na uspořádání pětidenního tábora pro školáky získá žadatel - nezisková organizace - dotaci 45 000 Kč.

22.2.2021 – Uzávěrka příjmu žádostí o finanční podporu z dotačních programů Jihomoravského kraje pro rok 2021 je 1.3.2021.

19.1.2021 – Připravujeme projekty do Programu Vzdělávání v rámci Fondů EHP. Jsou vyhlášeny výzvy pro projekty institucionální spolupráce, mobilit, inkluzivního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy.

23.12.2020 – Klidné vánoční svátky a pevné zdraví v novém roce!

20.10.2020 – Výzva Podpora sociálního začleňování v Praze je určena nejen na přímou práci s osobami sociálně vyloučenými, ale také na rozvoj a zkvalitňování služeb poskytovaných příjemcem. Ukončení příjmu žádostí o podporu je 22.12.2020.

18.9.2020 – Dne 15.9.2020 byly vyhlášeny tři nové výzvy OP PPR: Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III, Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III a Rozvoj vzdělávání v Praze II.

25.8.2020 – V OP Zaměstnanost byla vyhlášena výzva Budování kapacit romských a proromských NNO pro zapojení do přípravy a implementace programů spolufinancovaných z fondů EU. Projektové žádosti je možné předkládat do 30.9.2020.

29.7.2020 – Česká republika pokračuje v jednání s EU a v přípravě operačních programů pro období 2021-2027. Předpokládaný rozpočet na toto programové období pro ČR je 35,7 mld. EUR (cca 950 mld. Kč).

17.6.2020 – Do 26.6.2020 je možné předkládat projekty do výzvy OP PPR č. 54 Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II. V této průběžné výzvě určené mateřským, základním a středním školám z Prahy je stále dostatek finančních prostředků!

14.4.2020 – Na konci března byly vyhlášeny dvě průběžné výzvy OP VVV s názvem Šablony III, a to pro žadatele z Prahy a žadatele z ostatních krajů. Výzva je určena pouze základním a mateřským školám.

16.3.2020 – OP Praha – pól růstu ČR vyhlásil v polovině února výzvu č. 47 zaměřenou na vznik a rozvoj komunitních center a podporu komunitního života. Ukončení příjmu žádostí o podporu 18.6.2020.

17.2.2020 – Připravujeme žádosti do dotačních programů Jihomoravského kraje – podpora sportu, služby pro rodiny, činnost národnostních menšin apod.

10.1.2020 - Dětské kluby, příměstské tábory a další aktivity pro děti prvního stupně základních škol podporuje nově vyhlášená výzva OP Zaměstnanost č. 107. Finanční alokace je 200 mil. Kč a uzávěrka 10. 3. 2020!

20.12.2019 - Přejeme všem krásné Vánoce, zdraví a spokojenost v novém roce...

8. 11. 2019 - Fondy EHP vyhlásily čtyři výzvy v rámci programu Vzdělávání zaměřené na institucionální spolupráci, mobility, odborné vzdělávání a inkluzivní vzdělávání. Uzávěrky přihlášek do jednotlivých výzev jsou 19. 2. - 11. 3. 2020.

30.8.2019 - Dnes byla vyhlášena výzva OP VVV Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s celkovou alokací 500 mil. Kč. Největší část finančních prostředků je určena na realizaci programů připravujících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na samostatný způsob života.

10.6.2019 – Připravujeme projekty do průběžné výzvy OPZ č. 111 Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost.

29.4.2019 – Tři nově vyhlášené výzvy OP Zaměstnanost jsou zaměřeny na rozvoj v oblasti sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, na podporu pečujících osob a plánování sociálních služeb na úrovni obcí. Ukončení příjmu žádostí v těchto výzvách je 31.7.2019.

22.3.2019 – Byly vyhlášeny dvě zajímavé výzvy OPZ. Výzva č. 97 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II a výzva č. 90 zaměřená na podporu zaměstnanosti specifických cílových skupin znevýhodněných na trhu práce.

18.2.2019 – Do 29.3.2019 je možné předkládat projekty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů do výzvy OPZ č. 81. Průběžně jsou přijímány žádosti o podporu ve výzvách č. 101 a 103 – podpora dětských skupin v Praze a mimo hl. m. Praha.

14.1.2019 – Výzvy OPZ podporující vznik a provozování mikrojeslí v Praze a ostatních krajích ČR byly již vyhlášeny. Vyhlášena byla také očekávaná výzva Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II – příjem projektových žádostí bude zahájen 17.1.2019!

7.11.2018 – Upozorňujeme na další zajímavé výzvy OP Zaměstnanost: výzva č. 59 – Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže, výzva č. 76 – Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti rodiny a výzva č. 95 určená pro území hl. m. Prahy zaměřená na sociální začleňování.

12.10.2018 – V rámci OP Zaměstnanost byla vyhlášena výzva č. 88 zaměřená na sociální začleňování. Podporovány jsou aktivity pro osoby s duševním onemocněním, osoby s PAS, osoby ohrožené závislostmi a migranty, ale také paliativní péče, neformální a sdílená péče, prevence a řešení zadluženosti apod. Alokace výzvy je 200 mil. Kč.

5.9.2018 – Byla vyhlášena výzva OPZ zaměřená na podporu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb a rozvoj služeb komunitního charakteru. Projekty je možné předkládat do 31.1.2019.

20.7.2018 – V rámci OP Zaměstnanost byla vyhlášena průběžná výzva Budování kapacit sociálních partnerů II. Alokace výzvy je 241 mil. Kč.

31.5.2018 – Květnové výzvy MAS vypsané v rámci OP Zaměstnanost: MAS Hrubý Jeseník (prorodinná opatření), MAS Bystřičky (sociální služby a sociální práce), MAS Kyjovské Slovácko v pohybu (prorodinná opatření, sociální podnikání, sociální služby) a MAS Region Haná (prorodinná opatření, komunitní centra).

16.4.2018 - Do 21.9.2018 je možné předkládat projektové žádosti do dalšího kola programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

5.3.2018 – Obě výzvy Šablony II vyhlášeny dne 28.2.2018! Žadatelem mohou být mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby z celé ČR.

31.1.2018 – Upozorňujeme pražské MŠ, ZŠ a SŠ na výzvu OP PPR č. 28 „Inkluze a multikulturní vzdělávání“. Jedná se o průběžnou výzvu k předkládání tzv. zjednodušených projektů a dosud byla vyčerpána jen velmi malá část z celkové alokace!

20.12.2017 - Přejeme Vám krásné Vánoce, zdraví i pohodu do nového roku!

4.12.2017 – Neinvestiční projekty zaměřené na vznik a rozvoj komunitních center a/nebo sociálních podniků v Praze podporuje výzva OP PPR č. 34. Ukončení příjmu žádostí je 23.1.2018.

3.11.2017 – 300 mil. Kč je určeno na projekty podané do výzvy OP Zaměstnanost č. 79. Výzva je určena zaměstnavatelům, kteří by ve své organizaci chtěli realizovat aktivity související s tzv. age managementem. Projekty lze předkládat až do 29.3.2018.

2.10.2017 – Byla vyhlášena výzva OPZ č. 75 Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce s celkovou alokací 298 mil. Kč. Cílovými skupinami výzvy jsou osoby s nízkou úrovní kvalifikace, národnostní menšiny, imigranti a azylanti, osoby se zdravotním postižením, osoby dlouhodobě nezaměstnané atd.

1.9.2017 – Začínáme připravovat projekty do průběžných výzev OPZ č. 73 a 74 Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost. Příjem žádostí od 2. 11. 2017!

7.7.2017 – Do konce měsíce září 2017 je možné předkládat projektové žádosti do výzvy OP VVV Budování kapacit pro rozvoj škol II. Každý projekt může být zaměřen na jednu ze 6 podporovaných oblastí. Finanční alokace pro tuto výzvu je 700 mil. Kč.

9.6.2017 – Vypsány výzvy OPZ na podporu zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ (odpoledne po skončení vyučování/družiny + příměstské tábory)! Pro Prahu je určeno 35 mil. Kč, pro ostatní regiony celkem 265 mil. Kč. Projekty je možné plánovat až na 36 měsíců a předkládány mohou být do 29.9.2017.

16.5.2017 – Upozorňujeme na aktuální výzvy v OP Zaměstnanost: Výzvy č. 130 a 131 jsou určeny zaměstnavatelům, kteří mají zájem zavádět ve svých organizacích opatření podporující rovné příležitosti žen a mužů. Výzva je průběžná a projekty již lze předkládat. Výzva č. 71 se zaměřuje na rozvoj kvality sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí, vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a podporu pečujících osob.

18.4.2017 – 250 mil. Kč je alokace aktuální výzvy OP VVV určené pro vyšší odborné školy. Podmínkou realizace projektu je partnerství VOŠ. MŠMT finančně podpoří vždy jeden projekt z každé odborné oblasti – ekonomické, humanitní, technické, zdravotnické a pedagogické.

15.3.2017 – V březnu bylo zahájeno přijímání projektových žádostí do průběžné výzvy OP Zaměstnanost č. 52. Výzva je zaměřena na různé typy aktivit podporujících sociální začleňování v obcích se schváleným Strategickým plánem sociálního začleňování.

13.2.2017 – Našim stálým klientům nabízíme pomoc s přípravou projektů do dotačních programů Jihomoravského kraje pro rok 2017.

5.1.2017 – Koncem loňského roku vyhlásilo MŠMT výzvy na předkládání projektů zjednodušeného vykazování „Šablony pro SŠ a VOŠ I". Hlavní město Praha má k dispozici 170 mil. Kč a školy se sídlem mimo Prahu celkem 830 mil. Kč.

22.12.2016 - EduProjekt, s.r.o. přeje všem svým klientům klidné vánoční svátky, zdraví a spokojenost v roce 2017.

6.12.2016 – Dne 30.11.2016 byly vyhlášeny dvě nové výzvy OP Zaměstnanost. Ve výzvě č. 132 je 350 mil. Kč určeno na zřízení veřejných nebo podnikových dětských skupin formou zjednodušených projektů. Výzva č. 68 pak podporuje aktivity zvyšující zaměstnanost nezaměstnaných či ekonomicky neaktivních osob. Cílovými skupinami jsou osoby mladší 30 let, národnostní menšiny, osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby s kumulací handicapů na trhu práce.

7.11.2016 – Dlouho očekávaná výzva OPZ zaměřená na zvyšování uplatnitelnosti osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce byla vypsána na konci října. Na projekty, které mohou trvat až 36 měsíců, je určeno celkem 400 mil. Kč.

11.10.2016 - Do 30.12.2016 je možné předkládat žádosti do výzev OP Zaměstnanost č. 50 a 51 – Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů. Alokace 5 mil. Kč je určena pro Prahu a 30 mil. Kč pro ostatní regiony ČR.

2.9.2016 – Výzva OPZ č. 60 - dalších 420 mil. Kč na profesní vzdělávání! Zjednodušené projekty mohou předkládat profesní a podnikatelská sdružení, zastřešující organizace NNO a subjekty sdružující účelová zařízení církví. Výzva je určena pro všechny regiony ČR mimo hl. m. Prahu a je otevřena do 31.1.2017.

17.8.2016 - Dne 9.8.2016 byla vyhlášena výzva OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I - implementace APIV (Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018). Na výzvu je alokováno 300 mil. Kč a žádosti lze předkládat do 2.12.2016.

11.7.2016 – MŠMT vyhlásilo koncem června výzvy na projekty zjednodušeného vykazování pro MŠ a ZŠ tzv. šablony. Pro pražské školy je k dispozici 433 mil. Kč a pro mimopražské školy přes 4 mld. Kč. Školy si volí aktivity projektu primárně na základě výsledků dotazníkového šetření MAP z listopadu 2015.

16.6.2016 – Vyhlášena výzva OPZ Podnikové vzdělávání zaměstnanců! Podporované oblasti vzdělávání: obecné a specializované IT, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání, interní lektoři. Žádosti je možné předkládat do 31.8.2016.

31.5.2016 – V OP Zaměstnanost byly vyhlášeny dvě nové výzvy! Výzva č. 67 Podpora sociálního podnikání s uzávěrkou příjmu žádostí 30.9.2016 a výzva č. 53 zaměřená na osoby zvlášť ohrožené na trhu práce, resp. zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Projekty do výzvy č. 53 je možné podávat do 15.8.2016.

19.4.2016 - V rámci nově vypsané výzvy OP Zaměstnanost č. 65 je možné předkládat projekty zaměřené na zavádění inovací a komplexních programů spolupráce (vč. OSPOD), zvyšování kvality služeb (standardy sociálně-právní ochrany) nebo transformaci systému péče o ohrožené rodiny a děti. Finanční alokace výzvy je 200 mil. Kč.

15.3.2016 - Odstranění projevů genderové diskriminace, zlepšení postavení žen na trhu práce a vyšší zapojení mužů do péče o děti a závislé osoby - to jsou oblasti, na které se mohou zaměřovat projekty podávané v rámci výzev č. 61 a 62 OP Zaměstnanost. Projekty lze předkládat do 2.5.2016.

7.3.2016 - Několik zajímavých výzev bylo koncem února vypsáno v rámci OP Praha - pól růstu ČR. Za pozornost stojí výzva č. 17, která podporuje vznik azylových domů, nízkoprahových denních center, terénních programů, aktivizaci komunitního života a sociální bydlení (EFRR), a výzva č. 18, která podporuje aktivizaci komunitního života a sociální bydlení (ESF).

26.2.2016 - Byli jsme 100% úspěšní při podávání projektových žádostí ve výzvě č. 35 OP Zaměstnanost zaměřené na budování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku - v této výzvě máme 4 schválené projekty!

1.2.2016 - Od 20.1.2016 lze předkládat žádosti o podporu v rámci tří výzev OP VVV Prioritní osa 3. Příjem žádostí pro výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol bude ukončen k 3.3.2016, pro výzvu Gramotnosti k 14.3.2016 a pro výzvu Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů k 24.3.2016.

8.1.2016 - MPSV vypsalo dvě pilotní výzvy na podporu budování a provozu mikrojeslí v Praze a mimo hlavní město Prahu. Jedná se o zařízení péče o děti od 6 měsíců do 4 let, vždy s kapacitou 4 děti. Oprávněnými žadateli jsou obce, příspěvkové organizace obcí nebo NNO v partnerství s příslušnou obcí.

22.12.2015 - Krásné vánoční svátky a úspěšný nový rok přeje všem svým klientům tým EduProjekt, s.r.o.

23.11.2015 - Dne 20.11.2015 byla vyhlášena výzva OPZ č. 40 zaměřená na podporu zaměstnanosti znevýhodněných skupin. Finanční alokace pro tuto výzvu je 297 mil. Kč. Probíhá také předkládání projektů v rámci průběžných výzev OPZ na vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku v celé ČR včetně Prahy.

4.11.2015 - Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo v rámci OP Zaměstnanost průběžnou výzvu zaměřenou na sociální inovace. Celková alokace výzvy je 200 mil. Kč. Předběžné žádosti o podporu je možné podávat do 31.3.2016, plné žádosti do 30.6.2016.

1.10.2015 - Minulý týden byly vyhlášeny tři nové výzvy OPZ: výzva č. 23 zaměřená na rozvoj sociálních služeb a sociální práce, výzva č. 26 určená na realizaci strategických plánů sociálního začleňování a výzva č. 22, jejíž cílovými skupinami jsou osoby sociálně vyloučené.

4.9.2015 - Koncem srpna vyhlásilo MŠMT výzvu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřenou na inkluzivní vzdělávání. Projekty se mohou věnovat předškolnímu vzdělávání nebo prevenci školní neúspěšnosti (ZŠ, SŠ), povinnou součástí každého projektu je pak další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání. Projektové žádosti je možné podávat do 30. 11. 2015.

6.8.2015 - MPSV vyhlásilo počátkem tohoto týdne v rámci OP Zaměstnanost hned 4 výzvy. Výzvy č. 13 a 14 jsou zaměřeny na služby péče o děti z 1. stupně základních škol, a to v celé ČR a v Praze. Výzva č. 31 podporuje profesionalizaci a budování kapacit NNO působících v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Hlavní náplní výzvy č. 32 je pak realizace zahraničních stáží pro znevýhodněné skupiny osob ve věku 15-30 let.

27.7.2015 - Máme nové webové stránky! Modernější design, aktuálnější informace a především, jak doufáme, přehlednější struktura pro nové návštěvníky i stávající klienty...

12.6.2015 - Včera byly Evropskou komisí schváleny poslední dva české operační programy - OP Praha - pól růstu a OP Technická pomoc. První výzvy z OP Praha - pól růstu by měly být vypsány v září.

14.5.2015 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání byl včera schválen Evropskou komisí! MŠMT již vyhlásilo dvě avíza výzev k předkládání individuálních projektů v rámci prioritní osy 3. Všechna avíza pro vás pečlivě sledujeme...

7.5.2015 - Evropská komise včera schválila Operační program Zaměstnanost. První otevřené výzvy můžeme dle informací MPSV očekávat v srpnu 2015.

13.4.2015 - Základní a střední školy mají možnost získat další peníze z končícího OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. MŠMT vypsalo novou výzvu zaměřenou především na zahraniční vzdělávací mobility (pro učitele i žáky) a na zavedení tzv. čtenářských dílen do výuky. Uzávěrka 22.5.2015.

2.3.2015 - Příprava na programové období 2014-2020 je v běhu. MŠMT pořádá informační  semináře k jednotlivým prioritním osám OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. MMR pak potenciálním žadatelům nabízí školení o aplikaci MS2014+, v níž se budou projektové žádosti v novém období zpracovávat.

12.1.2015 - Na webových stránkách provozovaných Ministerstvem pro místní rozvoj www.doteceeu.cz jsou již k dispozici předběžné harmonogramy výzev jednotlivých operačních programů na rok 2015. První výzvy nového programového období by měly být vypsány v dubnu!

19.12.2014 - Klidné svátky a hodně úspěchů v novém programovém období přeje tým EduProjekt, s.r.o. :)

3.11.2014 - Připravujeme projekty do výzev EHP a Norských fondů s uzávěrkami v prosinci: 2. výzva Fondu pro nestátní neziskové organizace (2.12.2014) a Program CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví (15.12.2014).

25.9.2014 - Byly zveřejněny výsledky výzvy OP LZZ č. D6 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. Z 387 přijatých žádostí bylo k podpoře vybráno 47 projektů. S radostí oznamujeme, že všechny projektové žádosti, které v této výzvě předkládali naši klienti, uspěly.

2.9.2014 - Koncem srpna schválila Evropská komise českou Dohodu o partnerství pro programové období 2014-2020. Aktuálně v Bruselu probíhají jednání o jednotlivých operačních programech. Podle MMR by mohly být první výzvy nového programového období vyhlášeny počátkem roku 2015.

28.7.2014 - Návrh Operačního programu Zaměstnanost pro programové období 2014-2020 byl před několika dny schválen vládou a předložen Evropské komisi k připomínkování. Oficiální schválení OPZ se očekává na přelomu roku 2014/2015 a vyhlášení prvních výzev přibližně v polovině roku 2015.

18.6.2014 - Dne 12.6.2014 byly v rámci programu "CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví" vyhlášeny dvě výzvy k předkládání individuálních projektů financovaných z Norských fondů. Aktivita I je zaměřena na psychiatrickou péči (alokace 200 mil. Kč, uzávěrka výzvy 29.8.2014) a aktivita II na péči o děti (alokace 112 mil. Kč, uzávěrka 15.8.2014).

5.5.2014 - Nejbližší uzávěrky výzev OP VK: 13.5.2014 výzva č. 53 zaměřená na zdravý životní styl a dopravní výchovu a výzva č. 54 zaměřená na praktické vyučování a studentské minipodniky. Dne 16.5.2014 mají uzávěrky výzva č. 51 podporující vzdělávání učitelů ve využívání ICT a výzva č. 55 podporující výuku cizích jazyků.

14.4.2014 - Dne 9.4.2014 schválila Vláda Dohodu o partnerství pro programové období 2014-2020. Jedná se o dokument, který definuje formu spolupráce s Evropskou komisí v oblasti využívání fondů EU v následujícím období. V nejbližších dnech bude tato Dohoda předložena Evropské komisi.

17.3.2014 - V pondělí 24.3.2014 je uzávěrka první výzvy pro předkládání grantových žádostí v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace. Projekty mohou být zaměřeny na lidská práva, genderovou rovnost, sociální inkluzi, ochranu životního prostředí apod. Na tuto výzvu financovanou z EHP fondů je alokováno 143 mil. Kč.

15.2.2014 - MŠMT vypsalo koncem ledna výzvu OP VK k předkládání individuálních projektů. Výzva je zaměřena na rozvoj dalšího vzdělávání na venkově (právní vzdělávání, finanční gramotnost, základní počítačové dovednosti a rozvoj digitálních kompetencí, základy podnikání, spotřebitelská gramotnost) a na tvorbu a pilotní ověření vzdělávacích programů pro zvyšování čtenářské a numerické gramotnosti. Žádosti lze předkládat do 7. března 2014.

17.1.2014 - Dlouho očekávané výzvy k předkládání projektů zaměřených na oblast rovných příležitostí a prevence domácího násilí byly vyhlášeny! Nadace Open Society Fund bude díky Norským fondům v těchto výzvách rozdělovat celkem 137 mil. Kč. O malé či velké granty můžete žádat do 14.3.2014.

19.12.2013 - Přejeme všem našim klientům a spolupracovníkům pěkné vánoční svátky, zdraví a spokojenost v novém roce.

22.11.2013 - Počátkem listopadu vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci OP VK tři výzvy k předkládání individuálních projektů. Výzva č. 46 je určena obcím s rozšířenou působností, které mají do projektů zapojit základní školy ze svých správních obvodů. Pro naše klienty je jistě zajímavá i výzva č. 48, v níž mají být předkládány především projekty zaměřené na vzdělávání a rozvoj učitelů mateřských škol.

17.10.2013 - 20. září 2013 byly ve dvou krajích vyhlášeny výzvy OP VK pro oblast podpory 3.2 (Podpora nabídky dalšího vzdělávání). V Jihomoravském kraji je termín odevzdání projektových žádostí do 8. listopadu a v Ústeckém kraji do 11. listopadu 2013.

5.9.2013 - Jsme proškoleni pro přípravu inovačních záměrů do výzvy OP LZZ č. B7 zaměřené na sociální inovace. Máte-li nápad na inovace v sociálních nebo společensky prospěšných službách, rádi vám poskytneme potřebné konzultace k přípravě inovačního záměru i samotné projektové žádosti.

18.7.2013 - Do 14.8.2013 je možné podávat žádosti v rámci výzvy Karlovarského kraje - OP VK, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Celková alokace pro tuto výzvu je téměř 35 mil. Kč.

5.6.2013 - Kraj Vysočina vyhlásil nové výzvy OP VK. Jedná se o oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Ukončení příjmu žádostí u všech tří výzev je 12.7.2013.

17.4.2013 - MPSV ČR znovu vypsalo výzvu na předkládání grantových projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku. V předchozí výzvě A4 bylo podáno velmi malé množství projektových žádostí, proto byla tato výzva vypsána znovu, jen s dílčími úpravami. Ukončení příjmu žádosti je 31.5.2013.

2.4.2013 - V Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je aktuálně vypsána výzva pro předkladatele grantových projektů v Jihočeském kraji. Jedná se o oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Ukončení příjmu žádostí je 17.5.2013.

25.2.2013 - Blíží se uzávěrka příjmu žádostí ve výzvě OP LZZ č. 30 „Sociální ekonomika“ – termín je 1.3.2013. Další a zároveň poslední uzávěrka příjmu žádostí v této výzvě bude 28.6.2013.

17.1.2013 - Aktuálně jsou vyhlášeny tři výzvy OP VK zaměřené na podporu nabídky dalšího vzdělávání – oblast podpory 3.2. Jedná se o výzvy Zlínského kraje (ukončení příjmu žádostí 21.2.2013), Jihomoravského kraje (28.2.2013) a Středočeského kraje (5.3.2013).

20.12.2012 - V první polovině ledna odevzdáváme projektové žádosti pro výzvy OP VK Jihočeského kraje (oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3, uzávěrka 7.1.2013) a Karlovarského kraje (oblasti podpory 1.1, 1.3 a 3.2, uzávěrka 14.1.2013). Termín pro předkládání projektových žádostí pro všechny tři prioritní osy OPPA je pak 10.1.2013.Přejeme všem našim klientům klidné vánoční svátky a osobní i profesní úspěchy v roce 2013.

27.11.2012 - 4.12.2012 bude vyhlášena dlouho očekávaná výzva OP LZZ zaměřená na podporu zařízení péče o děti. Jedná se o zcela nový typ výzvy, pro kterou platí specifické podmínky (využití tzv. jednotkových nákladů) popsané v nové příručce. V této výzvě je kladen důraz na financování na základě kapacity a intenzity využívání vytvořeného zařízení. Podpora je určena pro zařízení poskytující nepříležitostnou péči o děti ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky. Kapacita zařízení musí být v rozmezí 7-24 míst. Žadatel může mít maximálně 3 projektové partnery. Kontaktujte nás pro další informace.

1.10.2012 - Do 19.10.2012 je možné předkládat projekty pro tři aktuální výzvy Moravskoslezského kraje - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3.

29.8.2012 - K 31.8.2012 odevzdáváme projektové žádosti pro výzvu č. 30 Sociální ekonomika a výzvu č. 94 Podnikové vzdělávání - obojí OP LZZ. Do 7.9.2012 je pak nutné předložit projekty pro výzvy OP VK v Pardubickém kraji - oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2.

16.7.2012 - Během července konzultujeme především projekty pro výzvy OP VK ve Středočeském kraji (1.1, 1.2, 1.3) s termínem uzávěrky 26.7.2012 a v kraji Vysočina (1.1, 1.2, 1.3, 3.2) s uzávěrkou 17.8.2012. V polovině srpna také končí příjem žádostí pro výzvu OP LZZ č. 96 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.

11.6.2012 - Dne 29.6.2012 je uzávěrka třetího kola výzvy OP LZZ č. 77 - Mezinárodní spolupráce, poté bude příjem žádostí do této výzvy dočasně pozastaven. V OP VK má nejbližší uzávěrky Plzeňský kraj: 12.7.2012 je konečný termín pro odevzdání projektových žádostí v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 i 3.2.

2.5.2012 - Nejbližší uzávěrky v OP LZZ: výzva č. 30 Sociální ekonomika (1.6.2012), výzva č. 91 Posílení aktivních politik zaměstnanosti (1.6.2012) a výzva č. 86 Podpora sociální integrace a sociálních služeb (6.6.2012). V OP VK mají nejbližší uzávěrky Královéhradecký kraj (31.5.) a Jihomoravský kraj (6.6.2012), oba s výzvou v oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

23.3.2012 - Zlínský kraj vyhlásil novou výzvu OP VK - oblast podpory 1.1 s ukončením příjmu žádostí 4.4.2012. Karlovarský a Královéhradecký kraj vyhlásily všechny tři výzvy v rámci OP VK - prioritní osa 1. Termín ukončení příjmu žádostí je v Karlovarském kraji 23.4.2012 a v Královéhradeckém 25.4.2012.

20.2.2012 - Koncem ledna vypsal všechny tři výzvy pro prioritní osu 1 Ústecký kraj - ukončení příjmu žádostí je 19.3.2012. V únoru pak byly vypsány výzvy Libereckého kraje pro oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2, uzávěrky všech těchto výzev jsou 30.3.2012.

17.1.2012 - V OP VK jsou aktuální výzvy z oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - Zlínského a Jihočeského kraje s uzávěrkami 21.2., respektive 26.3.2012. Průběžně také připravujeme projekty pro výzvy OP LZZ č. 77 - Mezinárodní spolupráce a č. 30 - Sociální ekonomika.

12.12.2011 - Před koncem roku je možné stihnout ještě uzávěrku Karlovarského kraje pro oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání (19.12.2011). Hned počátkem ledna (4.1.2012) je pak potřeba odevzdat projektové žádosti pro oblast podpory 3.2 v Ústeckém kraji. 17.1.2012 má uzávěrku Středočeský kraj se svou výzvou 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

4.11.2011 - Aktuální výzvy OP VK: Královéhradecký kraj - oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (uzávěrka 16.11.2011), Středočeský kraj - oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání (uzávěrka 24.11.2011), Karlovarský kraj - oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 zaměřené na počáteční vzdělávání (uzávěrka 5.12.2011) a Moravskoslezský kraj - oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání(uzávěrka 15.12.2011)

3.10.2011 - Do 24.1.2011 je možné podávat žádosti do 2. výzvy Středočeského kraje - OP VK, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Stále je také možné podávat projektové žádosti například pro výzvy OP LZZ č. 30 (Sociální ekonomika) a č. 77 (Mezinárodní spolupráce).

31.8.2011 - Připravujeme projektové žádosti pro první uzávěrku výzvy OP LZZ č. 77, která je 30.9.2011. Výzva je zaměřena na mezinárodní spolupráci v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.

20.7.2011 - Během letních prázdnin připravujeme projektové žádosti především pro výzvy OP LZZ: č. 75 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce, č. 76 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života, č. 77 - Mezinárodní spolupráce a č. 78 - Podpora procesů plánování sociálních služeb.

17.6.2011 - Své třetí výzvy pro oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání už vypsaly také Plzeňský a Královéhradecký kraj. Ukončení příjmu žádostí v kraji Plzeňském je 15.7.2011, v Královéhradeckém pak 29.7.2011.

16.5.2011 - Pro oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání můžete nyní předkládat projektové žádosti ve třetích výzvách těchto krajů: Jihomoravský (do 6.6.), Liberecký (13.6.), Zlínský (16.6.) a Olomoucký (12.7.).

11.5.2011 - Kraje se předhánějí s vyhlašováním prvních výzev pro tři oblasti podpory počátečního vzdělávání. Projekty můžete předkládat v Královéhradeckém kraji (do 3.6.), Libereckém kraji (8.6.), kraji Vysočina (10.6.), Karlovarském a Ústeckém kraji (13.6.), Moravskoslezském a Středočeském kraji (24.6.), Pardubickém kraji (30.6.), Olomouckém kraji (12.7.), Plzeňském kraji (14.7.), Jihomoravském kraji (29.7.) a Jihočeském kraji (12.9.).

6.4.2011 - Jihomoravský kraj vyhlásil tři výzvy pro prioritní osu 1 - Počáteční vzdělávání - oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3. Projektové žádosti je možné podávat do 11.5.2011 do 12h.

21.2.2011 - Během února vyhlásily Karlovarský a Plzeňský kraj všechny tři výzvy pro prioritní osu 1 (oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3). Jihočeský kraj pak vyhlásil výzvy pro oblasti podpory 1.2 a 1.3 a Ústecký kraj pro oblast podpory 1.3. Ukončení příjmu žádostí pro zmíněné výzvy je 24.3. (Ústecký kraj), 31.3. (Plzeňský kraj), 4.4. (Karlovarský kraj) a 6.4.2011 (Jihočeský kraj).

5.1.2011 - Koncem prosince bylo v OP VK vyhlášeno několik zajímavých výzev s uzávěrkami v průběhu února 2011. Jedná se především o výzvu Jihočeského kraje (oblast podpory 3.2) a výzvy Olomouckého (1.2 a 1.3) a Středočeského kraje (1.1 a 1.3). MŠMT pak vyhlásilo výzvu Individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání. V této celorepublikové výzvě lze předkládat projekty do 10.2.2011

17.12.2010 - Jihomoravský kraj zveřejnil výsledky výzvy 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Celkově bylo podpořeno 19 projektů (z přibližně 75). Projekty připravované našimi konzultanty byly mezi úspěšnými a bodově se umístily na 3. a 7. místě.

9.11.2010 - Královéhradecký kraj vyhlásil 4. výzvu pro prioritní osu 1 - oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3. Ukončení příjmu projektových žádostí je 20.12.2010.

14.9.2010 - Aktuální výzvou v OP VK je 3. výzva Moravskoslezského kraje v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání. Projektové žádosti pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 lze podávat do 14.10.2010.

11.8.2010 - Před dvěma dny byly zveřejněny výsledky výzvy OP LZZ č. 54 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. Nejvíce bodů ze všech hodnocených žádostí (celkem 328 žádostí) získal projekt firemní školky Slunečnice zpracovávaný naším týmem (celkem 114,01 bodů!). Dále byl úspěšný projekt Nebojte se rovných příležitostí neziskové společnosti LIANA a projekt občanského sdružení Veselý čertík. K oběma těmto projektům poskytoval konzultace náš tým.

2.7.2010 - Do konce července je možné podávat žádosti do výzvy Pardubického kraje vztahující se na oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání. V polovině června pak Karlovarský kraj vyhlásil výzvy v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, a to pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3. Ukončení příjmu žádostí je 10.9.2010.

24.5.2010 - Připravujeme projekty pro výzvy s ukončením příjmu žádostí v průběhu června. Jedná se o výzvy pro oblast podpory 3.2 v Královéhradeckém (do 4.6.2010) a Zlínském kraji (do 18.6.2010) a výzvu Jihočeského kraje zaměřenou na oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 (do 14.6.2010).

27.4.2010 - Vnejbližších dnech bude ukončen příjem žádostí do aktuálních výzev pro prioritní osu 1 - oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 v Pardubickém kraji (7.5.2010) a Olomouckém kraji (14.5.2010). Pro tytéž oblasti podpory již vyhlásily své výzvy i Jihomoravský (příjem žádostí do 24.5.2010) a Ústecký kraj (28.5.2010).

2.4.2010 - Moravskoslezský, Liberecký a Olomoucký kraj vyhlásily druhé výzvy vztahující se na oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Prioritní osy 3 - Další vzdělávání. Ukončení příjmu žádostí pro dané výzvy je v těchto třech krajích 5., 7. a 14. května 2010.

5.3.2010 - Koncem února vyhlásily další kraje své třetí výzvy pro Prioritní osu 1 - Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3. Jedná se o Zlínský kraj, kraj Vysočina a Plzeňský kraj, který zároveň vyhlašuje i druhou výzvu pro Prioritní osu 3 - Další vzdělávání, a to pro oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

20.1.2010 - Královéhradecký a Liberecký kraj vyhlásily třetí výzvy na oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání. V Libereckém kraji je možné podávat žádosti do 26.2.2010, v Královéhradeckém až do 8.3.2010.

14.12.2009 - V Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsou nejnověji vyhlášeny výzvy pro oblast 3.2  - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihočeském a Karlovarském kraji. Ukončení příjmu žádostí v kraji Jihočeském je 4.1.2010, v Karlovarském 11.1.2010.

9.11.2009 - 26. října 2009 vyhlásil Pardubický kraj první výzvu OP VK pro oblast 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání. V současné době je aktuální také výzva OP LZZ 1.1 Adaptabilita zaměstnanců sdružení, kde žadatelem může být profesní oborové a podnikatelské sdružení. Výzva je zaměřena na vzdělávání zaměstnanců, rozvoj a řízení lidských zdrojů, pružné formy organizace práce apod.

2.10.2009 - Jednotlivé kraje vyhlašují první výzvy OP VK pro oblast 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Výzvy se zaměřují například na podporu provázanosti dalšího a počátečního vzdělávání, podporu vzdělávací nabídky, vzdělávání lektorů apod. Nejnověji vyhlásil tuto výzvu také Jihomoravský kraj, kde je ukončení příjmu žádostí 25.11.2009.

17.7.2009 - Výzva MŠMT č. 14 k předkládání individuálních projektů ostatních pro oblast pdpory 1.1. - Zvyšování kvality ve vzdělávání byla prodloužena až do 28.8.2009! K 10.7.2009 byly ukončeny pouze výzvy č. 14 pro oblasti podpory 1.2 a 1.3.

10.6.2009 - Za dva dny bude ukončena výzva OP VK určená vyšším odborným školám. Konzultace projektu pro jednoho z našich klientů jsou v závěrečné fázi. 14.7.2009 končí termín pro předkládání žádostí v rámci OPPA - prioritní osy Podpora rozvoje znalostní ekonomiky, Podpora vstupu na trh práce a Modernizace počátečního vzdělávání.

25.5.2009 - Právě probíhají výzvy pro všechny oblasti podpory Prioritní osy 1 v Karlovarském, Olomouckém a Plzeňském kraji. Také MŠMT vyhlásilo v květnu tři výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních v Prioritní ose 1.

20.4.2009 - Jihomoravský kraj vyhlásil 2. výzvy k předkládání projektových žádostí v Prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání. Ukončení všech tří výzev je 4.6.2009. Pro vyšší odborné školy je aktuálně vyhlášena výzva MŠMT - Prioritní osa 2, Oblast podpory 2.1. Ukončení této výzvy je 12.6.2009.

31.3.2009 - Dnes byly ukončeny výzvy OP VK - prioritní osa 1 ve Středočeském kraji, projekty připravované do těchto výzev naším týmem byly odevzdány. Nyní konzultujeme projektové žádosti pro výzvy prioritní osy 1 OP VK v kraji Vysočina a v Pardubickém kraji. V polovině března byly vyhlášeny tyto výzvy také v kraji Jihočeském.

10.2.2009 - Jednotlivé kraje postupně vypisují výzvy OP VK v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání pro oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výzvy zatím vyhlásily kraje Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Ústecký a Středočeský.

22.12.2008 - Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo výsledky tří výzev OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost tak, jak byly předloženy výběrovou komisí. Náš tým byl úspěšný hned třikrát a naši klienti tak získají celkem přes 9 milionů korun.

5.12.2008 - V rámci OP LZZ byla vypsána výzva zaměřená na integraci sociálně vyloučených skupin na trhu práce. Žadateli mohou být obce a organizace zřizované obcemi, místní a občanské iniciativy, nestátní neziskové organizace či vzdělávací a poradenské organizace. Uzávěrka příjmu žádostí je 27. února 2009.

10.11.2008 - Koncem října schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy poskytnutí podpory na vybrané projekty předložené v rámci 1. výzvy OPPA. Ve třech prioritních osách bylo předloženo celkem 1178 projektů, schváleno bylo 166 z nich (úspěšnost 14%). Celková podpora z OPPA je 840 milionů korun.

3. 10. 2008 - Dne 1. října 2008 byl oficiálně podepsát Evropskou komisí Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. Hlavním cílem OP VaVpI je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu České republiky.

29. 8. 2008 - Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo během prázdnin celkem pět výzev OP LZZ. Čtyři výzvy jsou zaměřeny na sociální intergraci, posílení sociálních služeb a rovné příležitosti, jedna se týká oblasti podpory 1.1. - zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

18. 6. 2008 - v Jihomoravském kraji byl ukončen termín pro předkládání projektů v rámci výzev OPVK, prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání. Ve všech třech podporovaných oblastech bylo předloženo přibližně 300 projektů.  Náš tým připravoval v rámci tohoto kola výzev 4 projekty v JM kraji.

19. 5. 2008 - MŠMT vyhlásilo první výzvu pro vysoké školy  v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v prioritní ose 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.  Celková alokovaná částka pro tuto výzvu je 1,2 mld. Kč. Termín pro předkládání žádostí je 19. 9. 2008. Jednotlivé podporované aktivity naleznete přímo ve výzvě zde nebo na stránkách www.msmt.cz

 3. 4. 2008 - byly vyhlášeny první výzvy v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání – jako první ČR je vyhlásil  Moravskoslezský  kraj. Během dubna a května budou také ostatní kraje postupně výzvy vyhlašovat. Žadatelé mají  k předkládání projektů tentokrát velmi krátké termíny – přibližně 6 týdnů. Více informací naleznete na stránkách www.msmt.cz nebo lépe na stránkách jednotlivých krajů – např. www.kr-jihomoravsky.cz

 31. 3. 2008 - byl ukončen termín k předkládání projektů v rámci prvních výzev OP Praha - Adaptabilita. Poptávka žadatelů byla obrovská a několikanásobně převýšila alokovanou finanční částku. Celkem bylo podáno v prioritní ose 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky -  548 projektových žádostí. Výsledky hodnocení budou známy v září tohoto roku. Další výzvy lze očekávat na podzim. Více informací na stránkách www.oppa.cz.

8. 1. 2008 - Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil první výzvy  v rámci programu OPPA, které jsou určeny pro pražské žadatele. Vzdělávání se týká zejména prioritní osa 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky. Termín předložení projektů je 31. 3. 2008. Více informací na www.oppa.cz.

 


Naši významní klienti:

logo4.pnglogo3.pnglogo1.pnglogo2.png

logo-ysoft.pnglogo-polygraf.pnglogo-lexik.pnglogo-diakonie.png